ثبت نام اساتید

نکات

توجه
  هزینه عضویت و صدور کارت بین المللی اعضای هیات علمی 94000 تومان است.

آخرین نوبت ثبت نام در سال 1396 تا ساعت 16 روز 27 اسفند خواهد بود و مرحله بعدی صدور کارت، روز 14 فروردین 1397 صورت خواهد گرفت.